Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Vosco Jachtinterieur B.V. (KvK-nummer: 17111882)

Deze Algemene Voorwaarden van Vosco Jachtinterieur B.V. treden in werking per 1 september 2014.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden (hierna: “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen van zaken en diensten en op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten met betrekking tot levering van zaken, het verrichten van diensten, of het totstand brengen van werken van Vosco Jachtinterieur B.V., zaakdoende en kantoorhoudende te Heusden.
 2. Overeenkomsten en wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomsten en op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk door ons te worden bevestigd.
 3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een wederpartij, waaronder mede begrepen de inkoopvoorwaarden van die wederpartij worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze schriftelijk door ons zijn aanvaard, waarbij voor al het overige onze algemene voorwaarden van toepassing blijven.
 4. Mondelinge toezeggingen door, danwel afspraken of overeenkomsten met onze ondergeschikten, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen, binden ons niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegdelijk vertegenwoordiger van ons schriftelijk zijn bevestigd.
 5. In de onderhavige voorwaarden wordt onder afnemer verstaan iedere wederpartij bij voormelde contractuele verhoudingen.
 6. Indien de afnemer een koper tevens een natuurlijk persoon betreft, niet handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, gaan de dwingendrechtelijke bepalingen van titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor boven het in het onderstaande gestipuleerde, zulks voor zover in deze voorwaarden van deze bepalingen wordt afgeweken.

Artikel 2 Inschakeling derden

 1. Iedere opdracht wordt uitsluitend verleend aan Vosco Jachtinterieur B.V. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Wij zijn gerechtigd de opdracht door of met de hulp van een of meer anderen te doen uitvoeren en daarbij gerechtigd eventueel toepasselijke voorwaarden (mede) voor en namens de wederpartij te aanvaarden.
 2. Indien wij in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst gebruik maakt van leveranciers en/of derden, zijn wij – behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid veroorzaakt door leidinggevenden in ons bedrijf – nimmer aansprakelijk voor hun fouten en/of schade welke hieruit voortvloeit. Onder schade wordt onder meer verstaan: (kleine) beschadigingen aan de eigendommen van de afnemer, leverancier en/of derden.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij schriftelijk anders overeengekomen danwel hiervan in onze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
 2. Beschrijvingen in aanbiedingen, zoals afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven, afwerking en kleuren, werktekeningen, berekeningen en tijdsplanningen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden ons niet.
 3. Indien door de afnemer een order is verstrekt, zonder dat door ons een aanbieding is uitgebracht, komt de overeenkomst eerst tot stand wanneer wij binnen twaalf dagen de order schriftelijk hebben geaccepteerd of indien en voor zover een order reeds door ons is uitgevoerd. Verzending van de factuur aan de afnemer wordt aangemerkt als een bevestiging van de order. Gedurende genoemde termijn zijn wij gerechtigd de order, ondanks acceptatie, eenzijdig te herroepen.

Artikel 4 Prijzen

 1. De in een aanbieding als mede in onze prijslijsten genoemde prijzen gelden ex fabriek en exclusief BTW. De prijzen zijn steeds gebaseerd op het ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding geldende prijspeil, tenzij door ons schriftelijk anders is medegedeeld. Bovendien behouden wij ons het recht voor om onze prijslijsten tussentijds te wijzigen.
 2. Wij zijn gerechtigd eventuele veranderingen in prijspeil, bijvoorbeeld door wijzigingen van de verkoopprijzen van onze leveranciers, vrachtprijzen, de koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringskosten, loonkosten, sociale lasten, kosten van verpakking, belastingen en andere prijsbepalende factoren, door te voeren in de door de afnemer te betalen prijs.
 3. Indien op grond van het vorenstaande een prijswijziging wordt doorgevoerd binnen drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst, is de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 4. De kosten van verzending van franco huis of verzending onder rembours of verzending per expresse komen ten laste van de afnemer, mits de afnemer uitdrukkelijk om deze wijze van verzenden heeft verzocht, tenzij door ons schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Levertijden

 1. De door ons opgegeven levertijden gelden als streeftermijn en zijn niet fataal. Wij raken dan ook niet in verzuim door de enkele overschrijding daarvan. De opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende verwerkings- en reparatiecapaciteit en voorraden. Indien buiten onze schuld vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of tengevolge van het tussentijds wijzigen van de order door de afnemer, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde voor het geval dat wij door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kunnen nakomen. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, dan wel niet-nakoming en/of opschorting van zijn verplichtingen jegens ons.
 2. De leveringstermijn vangt aan op het moment dat wij de order van de afnemer schriftelijk hebben bevestigd, de eventueel bedongen vooruitbetaling hebben ontvangen en tevens alle technische gegevens benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst aan ons zijn verstrekt.

Artikel 6 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan iedere tekortkoming in de nakoming die niet te wijten is aan onze schuld noch voor onze rekening komt. Van overmacht aan onze zijde is in ieder geval sprake, indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorwaarden daarvan te voldoen tengevolge van oorlog of een daarop gelijkende toestand, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, blokkade, werkstaking, boycot, bedrijfsbezetting, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring, gevolgen van natuurgeweld, ziekte onder personeel, materiaalfouten, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten onze schuld of risicosfeer verstaan. in geval van verhindering tot het uitvoeren van de overeenkomst sprake is, plegen partijen overleg over een mogelijke aanpassing van de overeenkomst. Bij gebreke aan overeenstemming omtrent een aanpassing van de overeenkomst is ieder der partijen gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.
 2. In afwijking van het bovenstaande zijn wij in geval van tijdelijke verhindering tot uitvoeren van de overeenkomst tengevolge van overmacht bevoegd de levering op te schorten, voor de duur van de verhindering. De afnemer is alsdan bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht. Zodanige ontbinding geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7 Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling van de factuurbedragen steeds zonder korting of verrekening te geschieden in Euro’s zulks binnen veertien dagen na factuurdatum.
 2. Indien de afnemer in gebreke blijft tijdig te betalen, zal de afnemer, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim zijn en is hij over het openstaande deel van het factuurbedrag, boven de overeengekomen prijs of som, de wettelijke (handels)rente verschuldigd vermeerderd met twee percent, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Daarboven is de afnemer gehouden tot volledige schadevergoeding wegens zijn tekortkomingen en zijn voor rekening van de afnemer alle in redelijkheid door ons gemaakte kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte. Laatst bedoelde kosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief geadviseerd door de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders, zulks met en minimum van € 1.000. Een beroep op verrekening door de afnemer wordt alsdan uitgesloten.
 3. Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden zijn wij gerechtigd de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Wij behouden ons het recht voor, ook nadat betaling heeft plaatsgevonden, de (verdere) uitvoering van de opdracht te staken dan wel daaraan nadere voorwaarden te verbinden.
 4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd contante betaling van de factuur te verlangen. Indien wij zulks verlangen, is de afnemer verplicht de overeengekomen prijzen of sommen geheel of gedeeltelijk vooruit te voldoen dan wel genoegzame zekerheid te stellen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen. Wij kunnen die ook verlangen wanneer wij met de uitvoering van de overeenkomst reeds zijn aangevangen. Indien hierdoor de levering wordt vertraagd, is de afnemer aansprakelijk voor de door ons dientengevolge te lijden schade.
 5. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de afnemer dient te blijken.
 6. De door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en (gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten en vervolgens van die factuurbedragen, welke het langst verschuldigd zijn, ongeacht de vermelding van de afnemer dat de betaling betrekking heeft op andere facturen.
 7. Bij gedeeltelijke levering dienen de daarop betrekking hebbende facturen, overeenkomstig de voor de gehele order geldende betalingsvoorwaarden, te worden voldaan.
 8. Ingeval van meer dan een afnemer op basis van een overeenkomst, zijn alle aan deze overeenkomst verbonden afnemers hoofdelijk aansprakelijk. Ingeval betaling door een derde is of wordt toegezegd, dan staat de afnemer onvoorwaardelijk voor de betaling door deze derde in.

Artikel 8 Aflevering

 1. De zaken zijn voor risico van de afnemer zodra deze ons bedrijf hebben verlaten. Wanneer een gedeelte van de order gereed is, zijn wij te onzer keuze bevoegd dit deel van de order te leveren, dan wel pas te leveren wanneer de gehele bestelling gereed is.
 2. De afnemer is verplicht de zaken onmiddellijk na ontvangst te controleren op gebreken. In geval er sprake is van manco’s in de levering, zijn wij gerechtigd het ontbrekende deel daarvan binnen een redelijke termijn na te leveren en/of het beschadigde deel te vervangen zonder dat de afnemer gerechtigd is om gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen of schadevergoeding van ons te verlangen hoe ook genaamd.
 3. Indien de afnemer nalatig blijkt met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de levering van zaken dient mee te werken, zijn de zaken voor risico van de afnemer vanaf het moment dat zij voor verzending gereed staan, ongeacht waar zij zich op dat moment bevinden. De afnemer is in dat geval naast de koopprijs tevens een vergoeding voor opslagkosten verschuldigd.
 4. Indien de afnemer in gebreke is ter zake van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zijn wij bevoegd, behoudens de overige aan ons toekomende rechten, de aflevering van de door de afnemer gekochte zaken voor de duur van het verzuim op te schorten, dan wel deze zaken slechts onder rembours af te leveren.

Artikel 9 Beëindiging

 1. Indien afnemer haar verbintenis niet nakomt dan wel ons goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd de nakoming van de daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan ons krachtens de wet of deze Algemene Voorwaarden toekomende rechten.
 2. Onverminderd de verder toekomende rechten en het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding kunnen wij, zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden:
  • ingeval afnemer met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is dan wel indien deze één of meer van haar overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  • afnemer surseance van betaling aanvraagt;
  • afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
  • op afnemer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard;
  • afnemer de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;
  • op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van afnemer beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven.
 3. Ingeval wij de overeenkomst ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming door afnemer, is afnemer gehouden, naast een schadevergoeding, het honorarium en alle gemaakte kosten te betalen.
 4. De afnemer kan een gegeven opdracht niet annuleren, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
 5. De afnemer doet afstand van alle rechten om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en/of te vernietigen. Dit geldt niet indien de afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 10 Reclames, retourzendingen

 1. Alle reclames moeten schriftelijk geschieden onder nauwkeurige omschrijving van de klacht en de eventuele oorzaak daarvan en dienen binnen veertien dagen na de ontvangst van de zaken/verlening van onze diensten in ons bezit zijn. Reclames na die termijn zijn niet-ontvankelijk. Reclames kunnen slechts geldig worden gemaakt ten aanzien van de zaken die zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd. Geringe en in de handel toelaatbaar geachte of anderszins niet te vermijden en niet door ons toedoen ontstane afwijkingen leveren geen grond voor reclame op. Daaronder kunnen mede worden begrepen klachten omtrent geringe niet vermijdbare lekkages, het doorlopen van stoffen, schimmelvorming en het verschieten van kleuren. Zaken met zodanige afwijkingen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden, nu de zaken desondanks normaal kunnen worden gebruikt.
 2. In geval van gerechtvaardigde reclame hebben wij het recht, te onzer keuze, hetzij aflevering van het ontbrekende, hetzij de producten bij ons in de werkplaats, althans op een redelijke afstand vanaf onze werkplaats, door andere te vervangen of tot herstel over te gaan, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde product waarop de reclame betrekking heeft. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade zijn wij niet gehouden.
 3. Afnemer is gehouden om ons in staat te stellen de klacht te verhelpen en in dat kader alle medewerking te verlenen, bijvoorbeeld door de zaak naar de werkplaats te (doen) brengen.
 4. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel (klagen kan tot veertien dagen na toezending van een zaak/een verleende dienst) vervallen vorderingen tot schadevergoeding in ieder geval na zes (6) maanden vanaf het moment dat een opdracht is afgerond. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van het ontwerp zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Een schriftelijke mededeling als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, ontheft de afnemer niet van zijn verplichting om het verkochte aan ons geheel en onverkort en zonder enig recht op verrekening overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden te voldoen.
 6. Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Dit houdt niet in dat de klacht door ons is erkend. Retourzendingen dienen – tenzij deze beschadigd zijn ontvangen – in ongeschonden staat in de originele verpakking aan ons te worden gezonden voor rekening en risico van de afnemer.
 7. Creditering bij retourzending vindt plaats op basis van de aan de afnemer in rekening gebrachte koopprijs, met dien verstande, dat het crediteren bedrag nooit meer zal bedragen dan de prijs die wij de afnemer zouden berekenen op de dag waarop de teruggezonden zaken aan ons worden afgeleverd.

Artikel 11 Rechten met betrekking tot ontwerpen, tekeningen e.d.

 1. Behoudens een andersluidende afspraak, zijn wij rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de in het kader van de opdracht gemaakte ontwerpen, schetsen, werken, tekeningen, modellen of anderszins beschermde objecten, ongeacht of deze aan de afnemer e/o derden ter hand zijn gesteld. Wij zijn exclusief bevoegd tot eventuele registratie of depot. Wij hebben het recht het ontwerp te gebruiken voor publiciteit of promotie. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van een onderzoek naar het bestaan van rechten van derden en eventuele beschermingsvormen voor de afnemer. De afnemer vrijwaart ons voor eventuele aansprakelijkheid jegens derden in verband met (de uitvoering van) het resultaat van een opdracht en de verstrekte materialen en gegevens.
 2. Afnemer verkrijgt na volledige betaling een gebruikslicentie conform de overeengekomen bestemming en mag ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, berekeningen e.d. die wij hem verstrekken, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gebruiken conform en ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door ons of door een ander in onze opdracht. Afnemer garandeert dat derden de ontwerpen e.d. niet buiten dit doel gebruiken.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van het door ons geleverde gaat eerst op de afnemer over, zodra de afnemer heeft voldaan aan al hetgeen deze aan ons ter zake van de levering van de zaken verschuldigd is, alsmede al hetgeen de afnemer uit andere hoofde aan ons verschuldigd is. indien de afnemer de zaken heeft verkocht en doorgeleverd aan een derde, voordat de eigendom op haar is overgegaan, wordt deze derde slechts houder van de zaken ten opzichte van ons.
 2. De afnemer is verplicht in geval de zaken door hem aan derden worden doorgeleverd, het eigendomsrecht op deze zaken voor te behouden en ons bij voorbaat al zijn rechten, welke hij jegens die derden mocht hebben, in pand dan wel op enige andere wijze over te dragen voor al hetgeen wij van de afnemer te vorderen mochten hebben.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

  1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, (alle) indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een gebrek aan geleverde goederen en/of producten en/of diensten.
  2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van een van onze ondergeschikten dan wel door ons tijdens het leveren van de goederen en/of producten ingeschakelde leveranciers of derden, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen (de gevolgen van) overschrijding van de datum, waarop de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd.

Indien wij ondanks het gestelde in lid 1 van dit artikel tot enige schadevergoeding gehouden zijn, zulks indien en voor zover onze aansprakelijkheidsverzekering aanspraak op uitkering geeft, bedraagt deze schadevergoeding per gebeurtenis (waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) in geen geval meer dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan op het moment van ontstaan van de overeenkomst, zulks met een maximum van de door ons verzekerde som. De in dit artikel bedoelde bedragen/prijzen worden verminderd met door de afnemer bedongen en door ons verleende crediteringen.

 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de afnemer na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij ons heeft gemeld.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatie welke door de afnemer is verstrekt.
 3. De afnemer is aansprakelijk voor alle door ons geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten. De afnemer vrijwaart ons en zal ons op eerste verzoek schadeloos stellen ter zake alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Vosco Jachtinterieur B.V. in deze Algemene Voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten, tenzij deze schade mede het gevolg is van grove schuld aan onze zijde.

Artikel 14 Geschillen

 1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan het Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit tussen partijen bestaande overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen Vosco Jachtinterieur B.V. kantoor houdt, voor zover de wettelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil aan het oordeel van een andere bevoegde al dan niet Nederlandse rechter te onderwerpen.
 2. De bepalingen van het Weens Verdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan warden uitgesloten.
 3. Indien enige clausule van de onderhavige algemene voorwaarden vernietigd wordt, dan wel anderszins haar geldigheid verliest, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.

Artikel 15 Wijzigingen

 1. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden in hun geheel of op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken te wijzigen. Deze wijziging zal vervolgens zo spoedig mogelijk worden neergelegd bij de Kamer van Koophandel alwaar deze voorwaarden zijn gedeponeerd.